1. ITO Teruaki - Tokushima University

2. FUKUDA Shuichi - Keio University

3. WATANABE Tomio - Okayama Prefectural University

4. KATO Hiroshi - Digital Process

5. HIEKATA Kazuo - Tokyo University

6. INOUE  Masato - Meiji University

7. IWAMURA Koji - Osaka Prefecture University

8. KOGA Tsuyoshi - Yamaguchi University

9. MORINAGA Eiji - Osaka University

10. NOMAGUCHI Yutaka - Osaka University niv.

11. OGI Tetsuro - Keio University

12. OKUBOMasashi - Doshisha University

13. TANAKA Kenji - Tokyo University

14. TATENO Toshitake - Meiji University

15. TSUMAYA Akira - Kobe University

16. WATANUKI Keiichi - Saitama University

17.YANAGISAWA Hideyoshi - Tokyo University